Ống đồng

70,000 

Hệ thống nước
nồi nấu kim loại đồng làm mát bằng nước
dẫn nhiệt tuyệt vời
dẫn điện tuyệt vời
chống ăn mòn tốt
kháng biofouling Tốt
tốt năng chế biến
Duy trì các đặc tính cơ học và điện ở nhiệt độ đông lạnh
Không từ tính