THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NHÔM HỢP KIM

THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NHÔM HỢP KIM

Thành phần theo tỷ lệ phần trăm dựa trên tiêu chuẩn của Hiệp Hội Nhôm. Các giá trị cho biết giới hạn tối đa trừ khi được hiển thị dưới dạng “khoảng” hoặc mức tối thiểu.

Mác Nhôm Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti OTHERS OTHERS Al
EACH TOTAL MIN.
Nhôm 1070 0.2 0.25 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 99.7
Nhôm 1060 0.25 0.35 0.05 0.03 0.03 0.05 0.03 0.03 99.6
Nhôm 1050 0.25 0.4 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03 0.03 99.5
Nhôm 1350 0.1 0.4 0.05 0.01 0.01 0.05 0.03 0.1 99.5
Nhôm 1145 0.55 Si + Fe 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03 0.03 99.45
Nhôm 1100 0.95 Si + Fe 0.05-0.20 0.05 0.1 0.05 0.15 99
Nhôm 2024 0.5 0.5 3.8-4.9 0.30-0.9 1.2-1.8 0.1 0.25 0.15 0.05 0.15 Rem.
Nhôm 3003 0.6 0.7 0.05-0.20 1.0-1.5 0.1 0.05 0.15 Rem.
Nhôm 3004 0.3 0.7 0.25 1.0-1.5 0.8-1.3 0.25 0.05 0.15 Rem.
Nhôm 3005 0.6 0.7 0.3 1.0-1.5 0.20-0.6 0.1 0.25 0.1 0.05 0.15 Rem.
Nhôm 3104 0.6 0.8 0.05-0.25 0.8-1.4 0.8-1.3 0.25 0.1 0.05 0.15 Rem.
Nhôm 4004 9.0-10.5 0.8 0.25 0.1 1.0-2.0 0.2 0.05 0.15 Rem.
Nhôm 4104 9.0-10.5 0.8 0.25 0.1 1.0-2.0 0.2 0.05 0.15 Rem.
Nhôm 4043 4.5-6.0 0.8 0.3 0.05 0.05 0.1 0.2 0.05 0.15 Rem.
Nhôm 4045 9.0-11.0 0.8 0.3 0.05 0.05 0.1 0.2 0.05 0.15 Rem.
Nhôm 5005 0.3 0.7 0.2 0.2 0.50-1.1 0.1 0.25 0.05 0.15 Rem.
Nhôm 5050 0.4 0.7 0.2 0.1 1.1-1.8 0.1 0.25 0.05 0.15 Rem.
Nhôm 5052 0.25 0.4 0.1 0.1 2.2-2.8 0.15-0.35 0.1 0.05 0.15 Rem.
Nhôm 5252 0.08 0.1 0.1 0.1 2.2-2.8 0.05 0.03 0.1 Rem.
Nhôm 5056 0.3 0.4 0.1 0.05-0.20 4.5-5.6 0.05-0.20 0.1 0.05 0.15 Rem.
Nhôm 5657 0.08 0.1 0.1 0.03 0.6-1.0 0.05 0.02 0.05 Rem.
Nhôm 5182 0.2 0.35 0.15 0.20-0.50 4.0-5.0 0.1 0.25 0.1 0.05 0.15 Rem.
Nhôm 6061 0.40-0.8 0.7 0.15-0.40 0.15 0.8-1.2 0.04-0.35 0.25 0.15 0.05 0.15 Rem.
Nhôm 7075 0.4 0.5 1.2-2.0 0.3 2.1-2.9 0.18-0.28 5.1-6.1 0.2 0.05 0.15 Rem.